ព្រឹត្តិការណ៍ជាតិវីដេអូ

បែកធ្លាយសម្លេង លោកឡុង សុខុម ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ព្រមានលោកអ៊ឹម មេសា ប្រធានអង្គភាពរដ្ឋាករទឹកខេត្តស្វាយរៀង

បែកធ្លាយសម្លេង លោកឡុង សុខុម ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ព្រមានលោកអ៊ឹម មេសា ប្រធានអង្គភាពរដ្ឋាករទឹកខេត្តស្វាយរៀង។

លោកឡុង សុខុម ព្រមានលោកអ៊ឹម មេសាកុំឲ្យយកឈ្មោះលោកទៅធ្វើអំពើខុសច្បាប់ និង ឈប់ហៅថា ប៉ាធម៌

បែកធ្លាយសម្លេង លោកឡុង សុខុម ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ព្រមានលោកអ៊ឹម មេសា ប្រធានអង្គភាពរដ្ឋាករទឹកខេត្តស្វាយរៀង កុំឲ្យយកឈ្មោះលោកទៅធ្វើអំពើខុសច្បាប់ និង ឈប់ហៅថា ប៉ាធម៌

Posted by Mekong News on Saturday, July 25, 2020

Related Articles