វីដេអូសេដ្ឋកិច្ច

គ្រូបង្រៀនម្នាក់បង្កើតសួនចិញ្ចឹមបង្កងសម្រាប់បំណិនជីវិតឲ្យកូនសិស្ស និងជួយសហគមន៍ បំណងប្រាថ្នារបស់គ្រូបង្រៀនម្នាក់បង្កើតសួនចិញ្ចឹមបង្កងសម្រាប់បំណិនជីវិតឲ្យកូនសិស្ស និងជួយសហគមន៍