វីដេអូ

តុលាការកំពង់ស្ពឺអនុវត្តន៍ដីការសម្រេចរក្សាការពាររបស់សាលាឧទ្ធណ៍ភ្នំពេញដែលអាចឲ្យអាជ្ញាធរចេញ ប្លង់រឹងដីជាង១២ហិកតាឲ្យលោកផ្កាយ២នគរបាលតែរក្សាទុកដី១ហិកតាជាដីទំនាស់ជាមួយស្រ្តីចំណាស់អាយុ៧៧ឆ្នាំ។