បរិស្ថានវីដេអូ

ព្រៃឈើកំពុងជួបវិនាសកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ក្រុមសកម្មជនការពារព្រៃឈើបានរកឃើញបទល្មើសព្រៃឈើប៉ែកខាងខេត្តក្រចេះកំពុងជួបវិនាសកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ

ក្រុមសកម្មជនការពារព្រៃឈើ៖ ព្រៃឈើកំពុងជួបវិនាសកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ក្រុមសកម្មជនការពារព្រៃឈើបានរកឃើញបទល្មើសព្រៃឈើ ប៉ែកខាងខេត្តក្រចេះកំពុងជួបវិនាសកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលគ្មានសមត្ថកិច្ចណាអាចចុះបង្ក្រាបបាននោះឡើយ។

Related Articles